20% allahindlus tellimustelt üle 200€ | Kood: MINUS20 →
5 € teileRegistreerumineSisselogimineOstukorvMenu

Müügitingimused

BONAMI.CZ, a.s.

Registreeritud asukoht: Újezd 450/40, Praha 1, Tšehhi Vabariik

Registrikood: 242 30 111
Registreeritud Praha Linnakohtu peetavas äriregistris, B toimiku kanne 18575

kauba müümiseks veebipoe kaudu, mis asub aadressil www.bonami.cz.
  • Müügitingimused kehtivad alates 24.10. 2023.

1.   Sissejuhatus

1.1.   Käesolevad äriühingu BONAMI.CZ, a.s., registreeritud asukoht Újezd 450/40, Praha 1, Tšehhi Vabariik, registrikood 242 30 111, registreeritud Praha Linnakohtu peetavas äriregistris, B 18575 (edaspidi: Müüja), müügitingimused (edaspidi: Tingimused) reguleerivad poolte vastastikuseid ostulepinguga (edaspidi: ostuleping), mis on sõlmitud Müüja ja teise füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi: Ostja) vahel Müüja veebipoe vahendusel, seonduvaid või ostulepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi. Müüja käitab veebipoodi aadressil www.bonami.cz veebiliidese Shop Web Interface (edaspidi: veebipood) kau

1.2.   Lisaks reguleerivad Tingimused poolte õigusi ja kohustusi Müüja veebisaidi www.bonami.cz (edaspidi: veebisait) kasutamise ajal ja muid seonduvaid õigussuhteid. Tingimused ei kehti juhtudel, mil isik, kes soovib Müüjalt kaupa osta, tegutseb kaupa tellides oma majandustegevuse raames.

1.3.   Tingimustest erinevad sätted võib leppida kokku ostulepingus. Kõik ostulepingus olevad erinevad sätted on Tingimuste suhtes ülimuslikud.

1.4.   Tingimused on ostulepingu lahutamatu osa. Ostuleping ja Tingimused on koostatud eesti keeles. Ostulepingu võib koostada eesti keeles.

1.5.   Müüja võib Tingimusi ühepoolselt muuta või täiendada. See säte ei piira õigusi ja kohustusi, mis on tekkinud Tingimuste varasema teksti kehtivuse alusel. Muudetud Tingimused kehtivad üksnes Ostulepingutele, mis on sõlmitud pärast muudetud Tingimuste kehtestamist.

2.   Kasutajakonto

2.1.   Kui Ostja registreerub veebisaidil, siis hakatakse Ostjat teavitama uutest toodetest perioodiliste e-kirjade teel, mille saamise ta saab tühistada kas oma kasutajakontol või klõpsates asjaomasele lingile igas e-kirjas. Müüja ei ole kohustatud saatma selliseid uutest toodetest teavitavaid e-kirju kõigile ostjatele.

2.2.   Ostja võib tellida kaupu oma kasutajaliidese kaudu registreerudes Müüja kliendiks (Müüja kliendiks registreeritud Ostja personaliseeritud kasutajaliides edaspidi: kasutajakonto). Ostja võib tellida kaupu veebipoest ka kliendiks registreerumata.

2.3.   Veebisaidil registreerudes ja kaupu tellides on ostja kohustatud avaldama kõik vastavad andmed õigesti ja täpselt. Ostja on kohustatud ajakohastama oma kasutajakontol olevaid andmeid, kui need muutuvad. Müüja käsitab Ostja poolt kasutajakontol ja kaupa tellides esitatud andmeid õigena.

2.4.   Veebisaidil saavad registreeruda üksnes üle 15-aastased isikud.

2.5.   Kasutajakontole sisenemine on kaitstud kasutajanime ja salasõnaga. Ostja on kohustatud hoidma konfidentsiaalsena kogu teavet, mis on vajalik tema kasutajakontole juurdepääsemiseks ning Müüja ei vastuta Ostja poolt selle kohustuse rikkumise eest.

2.6.   Ostja ei või lubada kolmandatel isikutel oma kasutajakontot kasutada.

2.7.   Müüja võib tühistada kasutajakonto, eelkõige juhul, kui Ostja ei ole kasutanud oma kasutajakontot pikema aja jooksul või kui Ostja rikub ostulepingust (sealhulgas Tingimustest) tulenevaid kohustusi.

2.8.   Ostja tunnistab, et kasutajakonto ei pruugi olla igal ajal kättesaadav, sealhulgas Müüja riist- ja/või tarkvaraseadmete vajaliku hoolduse ajal või kasutajakonto käitamiseks vajaliku kolmanda isiku riist- ja/või tarkvaraseadme vajaliku hoolduse ajal.

3.   Ostulepingu sõlmimine

3.1.   Veebipood sisaldab loetelu kaupadest, mida Müüja pakub müügiks, sealhulgas iga pakutava kauba hinda. Müügiks pakutava kauba hinnad on märgitud koos käibemaksuga ja kõigi seonduvate tasudega. Kauba müügipakkumine ja kauba hinnad kehtivad kogu aja, mil neid kuvatakse veebipoes ning kuni piiratud ajaga kampaania lõpuni, tingimusel et toode on sellise kampaania osa. See säte ei piira Müüja õigust sõlmida ostuleping teistsugustel, eraldi kokkulepitud tingimustel. Kõik veebipoes olevad kauba müügipakkumised on õiguslikult mittesiduvad üleskutsed ostupakkumuse tegemiseks (invitatio ad offerendum) ning Müüja ei ole kohustatud ühegi veebipoes pakutud kauba suhtes ostulepingut sõlmima.

3.2.   Veebipood sisaldab teavet ka kulude kohta, mis on seotud kauba pakendamise ja saatmisega. Veebipoes esitatud teave kauba pakendamise ja saatmisega seotud kulude kohta kehtib üksnes juhul, kui kaup saadetakse Tšehhi Vabariigi piires.

3.3.   Kauba tellimiseks täidab ostja veebipoes tellimusvormi. Tellimusvorm sisaldab eelkõige teavet järgneva kohta:

3.3.1.    tellitud kaup (ostja asetab tellitud kauba veebipoes elektroonilisse ostukorvi);

3.3.2.   kauba ostuhinna makseviis, tellitud kauba soovitav tarneviis; ning

3.3.3.   kauba ostuhinna makseviis, tellitud kauba soovitav tarneviis; ning

3.4.   Enne ostutellimuse Müüjale esitamist saab Ostja kontrollida ja muuta tema poolt ostutellimusse kantud andmeid, samuti on Ostjal võimalus teha kindlaks ja parandada võimalikud vead, mis ilmnevad ostutellimusse andmete sisestamise ajal. Ostja esitab ostutellimuse Müüjale, klõpsates vastavasisulisele nupule „maksa“ (inglise keeles „pay“). Ostja vastutab ostutellimuses esitatud andmete õigsuse eest ning Müüja käsitleb ostutellimuses esitatud andmeid tõestena. Kohe pärast ostutellimuse kättesaamist kinnitab Müüja Ostjale kättesaamist e-posti teel Ostja e-posti aadressil, mis on märgitud kasutajaliideses või ostutellimuses (edaspidi: Ostja e-posti aadress).

3.5.   Olenevalt ostutellimuse laadist (kauba kogus, ostuhinna summa, eeldatavad transpordikulud) on Müüjal alati õigus nõuda, et Ostja kinnitaks ostutellimuse täiendavalt (näiteks kirjalikult või telefoni teel).

3.6.   Lepinguline suhe Müüja ja Ostja vahel tekib ostutellimuse kättesaamise kinnituse saatmisel, mille Müüja saadab Ostjale e-posti teel Ostja e-posti aadressile. Müüja on kohustatud saatma Ostjale ostutellimuse kinnituse e-posti teel ilma viivituseta.

3.7.   Müüja ei ole ühelgi juhul kohustatud sõlmima ostulepingut, eriti isikutega, kes on oluliselt rikkunud oma kohustusi Müüja ees.

3.8.   Ostja nõustub sidevahendite kasutamisega ostulepingu sõlmimisel. Kulud, mis Ostjal tekivad sidevahendite kasutamisega seoses ostulepingu sõlmimisega (internetiühenduse kulud, telefonikõnede kulud), kannab Ostja ise.

4.   Kauba hind ja maksetingimused

4.1.   Ostja võib tasuda Müüjale kauba hinna ja kõik kauba saatmisega seotud kulud vastavalt ostulepingule tellimusvormis pakutud viisil, välja arvatud juhul, kui Müüja pakub muid viise.

4.2.   Ostja on kohustatud tasuma Müüjale koos ostuhinnaga ka kulud, mis on seotud kokkulepitud kogustes kauba pakendamise ja saatmisega. Kui ei ole sõnaselgelt teisiti märgitud, siis kuuluvad kauba saatmisega seotud kulud ostuhinna hulka.

4.3.   VCOD saadetise (tasumine kättesaamisel) korral tuleb ostuhind tasuda kauba kättesaamisel. Sularahata maksete korral tuleb ostuhind tasuda kolme päeva jooksul pärast ostulepingu sõlmimist.

4.4.   Sularahata makse tegemise korral on Ostja kohustatud tasuma kauba ostuhinna ja märkima maksetunnuse. Sularahata makse tegemisel on Ostja ostuhinna tasumise kohustus täidetud, kui asjaomane summa kantakse Müüja kontole.

4.5.   Kui Ostja ei kinnita ostutellimust täiendavalt (Tingimuste punkt 3.5), siis on Müüjal õigus nõuda, et kogu ostuhind tasutakse enne kauba lähetamist Ostjale. Tšehhi Vabariigi tsiviilseadustiku § 2119 lõiget 1 ei kohaldata.

4.6.   Müüja poolt Ostjale pakutavaid allahindlusi kauba hinnast ei saa kombineerida.

4.7.   Kui see on ärikontaktide puhul tavapärane või kohaldatavates õigusaktides üldiselt sätestatud, siis väljastab Müüja Ostjale ostulepingu alusel tehtava makse alusel maksedokumendina kasutatava arve. Müüja on käibemaksukohustuslane. Müüja väljastab Ostjale pärast kauba saatmist maksudokumendina kasutatava arve ja saadab selle e-posti teel Ostja e-posti aadressile.

4.8.   Vastavalt Tšehhi Vabariigi müügitehingute registreerimist käsitlevale seadusele on Müüja kohustatud väljastama Ostjale kviitungi.

4.9.   Alghind (tavaliselt on veebisaidil kujutatud allahindluse teabe osana läbikriipsutatud kujul) tähendab viimase 30 päeva madalaimat hinda enne allahindlust, mille eest kõnealune kaup/teenus/litsents (edaspidi " Kaup") pakkus Bonami oma e-poes. Alghinna arvutamisel ei võeta arvesse individuaalseid hinnasoodustusi ja hinnasoodustusi, mis ei sisaldu otseselt antud Kauba kehtivas müügihinnas (st neid ei anta automaatselt ja üleüldse). Selliselt arvutatud alghind jääb kehtima ka juhul, kui Kaup on lühema ajahorisondi jooksul mitu korda allahinnatud, kuid maksimaalselt 180 päeva jooksul.

5.   Ostulepingust taganemine

5.1.   Ostjal ei ole vastavalt Tšehhi Vabariigi tsiviilseadustiku (akt nr 89/2012 Coll.) kehtiva redaktsiooni § 1837 ostulepingust taganemine võimalik muu hulgas järgmistel juhtudel: kaup on valmistatud Ostja tellimuse alusel; tegemist on rikneva kaubaga; ostulepingu esemeks on sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui sellise eseme pakend on pärast kohaletoimetamist avatud; ostuleping hõlmab audio- või videosalvestise või arvutiprogrammi tarnet ning selle originaalpakend on rikutud.

5.2.   Välja arvatud punktis 5.1 osutatud juhtudel või juhtudel, mil Ostjal ei ole ostulepingust taganemise õigust seadusest tulenevalt, on Ostjal õigus taganeda ostulepingust vastavalt Tšehhi Vabariigi tsiviilseadustiku § 1829 neljateistkümne (14) päeva jooksul alates kauba vastuvõtmisest Ostja poolt. Kui ostulepingu esemeks on mitu asja või kauba osa, siis hakkab ostulepingust taganemise tähtaeg kulgema alates viimase kaubasaadetise Ostja poolt vastuvõtmise kuupäevast.

5.3.   Lepingust taganemisel vastavalt Tingimuste punktile 5.2 muutub ostuleping kehtetuks algusest peale. Kui Ostja tagastatav kaup on kahjustatud, kulunud või osaliselt tarbitud, siis on Müüjal õigus nõuda Ostjalt talle sellega põhjustatud kahju hüvitamist. Müüjal on õigus tasaarvestada Ostja poolt Müüjale põhjustatud kahju hüvitamise nõue vastavas ulatuses oma kohustusega tagastada Ostjale ostuhind ja/või kauba saatmise kulud.

5.4.   Kõiki muid poolte õigusi ja kohustusi, mis on seotud ostulepingust taganemisega vastavalt Tingimuste punktile 5.2, reguleeritakse Müüja kaebuste lahendamise korras.

5.5.   Kuni Ostja võtab kauba vastu, on Müüjal õigus ostulepingust igal ajal taganeda. Sellisel juhul maksab Müüja Ostjale tasutud ostuhinna koos võimalike tasutud transporditasudega (kuid mitte enam kui soodsaima Müüja poolt Ostulepingu sõlmimisel pakutud transporditeenuse kulud) tagasi põhjendamatu viivituseta pangaülekande teel Ostja märgitud kontole.

5.6.   Kui Ostjale saadetakse koos kaubaga kingitus, siis sõlmitakse Müüja ja Ostja vahel kinkeleping, mis sisaldab tingimust, et kui tarbija taganeb ostulepingust, siis muutub sellise kingituse kinkeleping kehtetuks ning Ostja on kohustatud tagastama Müüjale talle koos kaubaga saadetud kingituse.

5.7.   Ostjal on õigus tagastada tellitud kaup Müüja kaebuste lahendamise korras sätestatud tingimustel 365 päeva jooksul alates päevast, mil Ostja või tema nimetatud kolmas isik võtab kauba vastu, välja arvatud kuivkauba ja/või kosmeetika ja/või köögimööbli (komplekteerimisvalmis köögimööbli ühikud) korral. Madratsi tagastamine on võimalik 45 päeva jooksul.

6.   Kauba transport ja tarne

6.1.   Kauba tarnemisviisi määrab kindlaks Müüja, välja arvatud juhul, kui ostulepingus on teisiti sätestatud. Kui tarneviis lepitakse kokku Ostja taotluse alusel erinevalt Müüja poolt pakutud tarneviisidest, kannab Ostja selle tarneviisiga seotud riisiko ja lisakulud.

6.2.   Kui Müüja on vastavalt ostulepingule kohustatud saatma kauba Ostja poolt ostutellimuses määratud kohta, siis on Ostja kohustatud kauba selles kohas kättetoimetamisel vastu võtma.

6.3.   Kui Ostjast tulenevatel põhjustel tuleb kaup saata korduvalt või kasutades muud viisi kui ostutellimuses märgitud viis, siis on Ostja kohustatud tasuma kauba korduva saatmisega seotud kulud või teistsuguse saatmisviisiga seotud kulud.

6.4.   Ostja on kohustatud kauba vastuvõtmisel vedajalt kontrollima, et kauba pakend ei oleks rikutud, ning teavitama defektide avastamise korral viivitamata vedajat ja/või Müüjat. Kui avastatakse, et pakend on rikutud, mis viitab saadetise loata avamisele, siis ei ole Ostja kohustatud saadetist vedajalt vastu võtma.

6.5.   Kõiki poolte õiguseid ja kohustusi seoses kauba tarnega reguleerivad Müüja tarnetingimused juhul, kui Müüja need väljastab.

7.   Õigused Müüja poolse ostulepingu puuduliku täitmise korral

7.1.   Poolte õigused ja kohustused Müüja poolse ostulepingu rikkumise korral tulenevad kehtivatest õigusaktidest (eelkõige Tšehhi Vabariigi tsiviilseadustiku §-d 1914–1925, 2099–2117 ja 2161–2174).

7.2.   Müüja vastutab Ostja ees selle eest, et müüdud kaup oleks ostulepinguga kooskõlas ning eelkõige ilma puudusteta. Ostulepingu täitmisena käsitletakse seda, kui müüdud kaubal on selline kvaliteet ja sellised kasutusomadused, mis on nõutud ostulepinguga või mida Müüja, tootja või nende esindaja on kirjeldanud või mida võib eeldada nende tehtud reklaami alusel või mis on seda laadi kauba puhul tavapärane kvaliteet ja tavapärased kasutusomadused, ning kui kaup vastab seaduses sätestatud nõuetele, on vastavas koguses või vastava taseme või kaaluga ning vastab sihtotstarbele, mille Müüja on märkinud või milleks seda kaupa tavapäraselt kasutatakse.

7.3.   Müügitingimuste punktis 7.2 esitatud sätteid ei kohaldata kauba suhtes, mida müüakse allahindlusega puuduse tõttu, mis on allahindluse põhjuseks; kauba kulumise suhtes, mille on põhjustanud selle tavapärane kasutamine; kasutatud kauba puhul puuduse suhtes, mis vastab sellisele kasutamis- või kulumisastmele, mis oli kaubal siis, kui Ostja kauba vastu võttis, või kui see tuleneb kauba omapärast.

7.4.   Kui puudus ilmneb ühe aasta jooksul alates kauba vastuvõtmisest, eeldatakse, et kauba puudus oli olemas juba kauba vastuvõtmisel.

7.5.   Ostjal on võimalik kasutada oma õigusi Müüja suhtes, mis tulenevad Müüja poolsest ostulepingu puudulikust täitmisest, Müüja asukohas aadressil Thámova 289/13, Praha 8, Czech Republic, või e-posti teel aadressil klienditugi@bonami.ee. Võimaluse korral ja juhul, kui Ostjal ei teki sellega märkimisväärseid raskusi, on Ostja kohustatud kaebust esitades tagastama kauba Müüjale otse kaebuse esitamise kohas või saates selle järgmisel aadressil:OMNIVA EE (sorteerimiskeskus) – Packeta International, ID: 94124931, Rukki tee 7, Lehmja, 75306, Harju maakond, Estonia.

7.6.   Kõiki poolte täiendavaid õigusi ja kohustusi, mis on seotud Müüja vastutusega Ostja tellitud kauba eest, reguleeritakse Müüja kaebuste lahendamise korras.

8.   Kvaliteedigarantii

8.1.   Müüja annab oma veebipoe kaudu müüdud kaupadele kvaliteedigarantii, mille kohaselt sobivad need kasutamiseks vastavale kaubale tavapärasel moel ning nende kaupade tavapärased omadused säilivad kogu garantii perioodi jooksul (tavapärast konkreetsele kasutusele vastavat kulumist ei loeta kauba puuduseks).

8.2.   Müüja poolt antav kvaliteedigarantii kehtib 24 kuud (garantii periood), välja arvatud kui Müüja on andnud konkreetsele kaubale pikema garantii perioodi kohta eraldi kinnituse (nt garantii sertifikaadil) või pikem garantii periood on Müüja poolt eraldi sätestatud (nt konkreetse kauba pakendil).

8.3.   Kvaliteedi garantii ei kehti kaubale, mis on müüdud allahindlusega teadaoleva puuduse tõttu.

8.4.   Garantii periood hakkab kulgema kauba Ostjale või Ostja poolt osundatud kolmandale isikule üleandmise hetkest.

9.   Poolte muud õigused ja kohustused

9.1.   Ostja ei omanda ostetud kaupa enne, kui on selle eest ostuhinna täies ulatuses Müüjale tasunud.

9.2.   Ostja tunnistab, et tarkvara ja muud osad, mis moodustavad veebipoe (sealhulgas pakutava kauba fotod) on autoriõigusega kaitstud. Ostja kohustub mitte tegelema tegevusega, mis võib võimaldada Ostjal või kolmandatel isikutel tekitada häiringuid veebipoe osaks olevas tarkvaras või muudes osades või neid lubamatul viisil kasutada.

9.3.   Ostjal ei ole õigust kasutada veebipoerakendust kasutades mingeid mehhanisme, tarkvara ega muid protseduure, mis võivad avaldada veebipoerakenduse toimimisele negatiivset mõju. Veebipoodi võib kasutada üksnes ulatuses, mil see ei kahjusta Müüja teiste klientide õigusi, ja kooskõlas selle spetsifikatsiooniga

9.4.   Tšehhi Kaubandusinspektsioon, registreeritud asukohaga Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, registrikood 000 20 869, veebisait http://www.coi.cz, on pädev kohtuväline tarbijavaidluste lahendamise organ ostulepingust tulenevate Ostja pretensioonide lahendamiseks.

9.5.   Müüja ei ole Tšehhi Vabariigi tsiviilseadustiku § 1826 lõike 1 puntki e kohaselt kohustatud Ostja ees järgima mingeid tegevusjuhendeid.

9.6.   Müüja ei vastuta ühegi vea eest, mis tuleneb kolmanda isiku häiringust Müüja veebisaidil, s.h. veebipoes, või veebisaidi kasutamisest vastuolus selle spetsifikatsiooni või Tingimustega.

10.   Isikuandmete kaitse ja ärialane teabevahetus

10.1.   Ostja isikuandmete ja veebisaidi muude kasutajate isikuandmete kaitset, sealhulgas ärialase teabe vahetamise tingimusi reguleerivad isikuandmete käsitlemise eeskirjad, mille kehtiv täisversioon on kättesaadav siin.

11.   Küpsiste kasutamine

11.1.   Veebisait kasutab küpsiseid. Küpsiste kasutamist ja nende kasutamise keelamist puudutavad eeskirjad kättesaadavad siin.

12.   Teadete kättetoimetamine

12.1.   Kui ei ole teisiti kokku lepitud, tuleb kõik ostulepinguga seotud teated edastada teisele poolele kas kirjalikult, e-posti teel, isiklikult või tähitud kirjaga, kasutades saatja poolt valitud teenuseosutajat. Ostjale edastatakse teated tema kasutajakontol märgitud e-posti aadressil. Müüja kinnitab Ostja suulist suhtlust kirjalikult ja saadab selle Ostja e-posti aadressile.

13.   Krediidipunktid

13.1.   Bonami käsitab krediidipunkte rahana. 1 krediidipunkt = 1 Tšehhi krooni. Krediidipunkte ei saa täitmisele pöörata ega nõuda nende rahas väljamaksmist. Kui krediidipunkte kasutatakse kauba ostul ning seejärel taganetakse ostulepingust seaduses sätestatud tähtaja jooksul, ei ole Ostjal õigus krediidipunktidega makstud summat tagasi saada.

13.2.   Krediidipunkte puudutavad üksikasjalikud eeskirjad ja piirangud on esitatud krediidipunkte käsitlevates reeglites.

14.   Lõppsätted

14.1.   Kui veebipoe kasutamisega seotud või ostulepinguga loodud õigussuhe sisaldab rahvusvahelist (välisriigiga seotud) elementi, siis lepivad pooled kokku, et poolte vahelisi suhteid reguleerivad Tšehhi Vabariigi seadused. See ei kehti tarbijaõiguste suhtes, mis tulenevad üldiselt osapooltele siduvatest Euroopa Liidu määrustest, samuti Eesti õigusest tulenevate imperatiivsete tarbijaõigusi reguleerivate sätete suhtes. Kõik vaidlused võib lahendada ka kohtuväliselt. Sellisel juhul võib Ostja pöörduda asutuse poole, mis on spetsialiseerunud kohtuvälisele vaidluste lahendamisele, näiteks Tšehhi Kaubandusinspektsioon (vt ülal p 8.4.), või lahendada vaidluse veebi teel spetsiaalse Euroopa Komisjoni tarbijavaidluse lahendamise platvormi kaudu, mis on kättesaadav aadressil https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Enne kohtuvälise vaidluste lahendamise kohaldamist soovitab Müüja Ostjal pöörduda vaidluse lahendamiseks Bonami poole.

14.2.   Müüjal on õigus müüa kaupu Tšehhi Vabariigis kehtiva kauplemisloa alusel ning muid lubasid ei ole Müüja tegevuseks vaja. Pädev Tsehhi Vabariigi kaubandustegevuse lube väljastav asutus tegeleb oma pädevuse piires kaubandustegevuse inspekteerimisega.

14.3.   Kui Tingimuste mõni säte on kehtetu või jõustamatu või muutub selleks, siis lisatakse kehtetu sätte asemel säte, mille tähendus on kehtetule sättele nii lähedane kui võimalik. Ühe sätte kehtetus või jõustamatus ei mõjuta teiste sätete kehtivust. Kõik ostulepingu ja Tingimuste muudatused ja täiendused tuleb vormistada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

14.4.   Müüja arhiveerib ostulepingu, sealhulgas Tingimused elektrooniliselt ning need ei ole kättesaadavad.

14.5.   Müüja kontaktandmed: BONAMI.CZ, a.s., Thámova 289/13, Praha 8, Czech Republic, e-posti aadress: tellimused@bonami.ee, telefon: (00)3726543614. Täiendavad kontaktandmed on avaldatud veebilehel www.bonami.ee.

Praha, 24.10.2023.